Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, jež vznikají Prodávajícímu a Kupujícímu v souvislosti s prodejem Zboží Prodávajícího na základě Kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky nepředstavují Kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím a souhlas s těmito obchodními podmínkami nepředstavuje uzavření takové Kupní smlouvy.

II. Výklad pojmů

1. E-shopem se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím na stránkách www,jasnenebe.cz
2. Prodávajícím se rozumí společnost helphea s.r.o., IČ 08839603., se sídlem V dolině 1515/1b, 10100 Praha 10 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 326246 u Městského soudu v Praze ze dne 10.1.2020.
3. Kupujícím se rozumí zákazník (fyzická nebo právnická osoba), jež prostřednictvím internetového obchodu objednává Zboží Prodávajícího bez ohledu na to, za jakým účelem toto Zboží objednává.
4. Zbožím se rozumějí výrobky a služby, jež Prodávající prodává v rámci své podnikatelské činnosti a jež nabízí na svých internetových stránkách www.jasnenebe.cz Zveřejnění nabídky Zboží není považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy.
5. Košík nebo Nákupní košík je služba umožňující odeslat Objednávku jako návrh na uzavření Kupní smlouvy.
6. Objednávkou se rozumí reakce na nabídku Zboží zaslaná Prodávajícímu Kupujícím prostřednictvím Nákupního košíku, jejímž předmětem je poptávka Zboží dle nabídky Prodávajícího. Objednávka je považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy.
7. Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím.
8. Objednávka zboží, které si kupující odebere přímo v provozovně prodávajícího, se považuje za prostou Rezervaci Zboží, k jehož prodeji dochází při jeho předání a úhradě kupní ceny – tento způsob objednání a prodeje zboží se nepovažuje za internetový prodej zboží a neřídí se těmito obchodními podmínkami.

III. Nabídka Zboží

1. U každé nabídky Zboží jsou uvedeny minimálně následující údaje:
– název Zboží;
– specifikace Zboží (zejména údaje o vlastnostech a výrobci Zboží, objemové a množstevní údaje);
– cena Zboží (je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu Zboží ke Kupujícímu, není-li v nabídce uvedeno jinak).

2. Před odesláním Objednávky v rozhraní Košíku jsou Kupujícímu poskytnuty následující informace: – informace o jednotlivých způsobech dopravy a nákladech na ně;
– informace o jednotlivých způsobech platby a nákladech na ně.

IV. Uzavření Kupní smlouvy

1. Odeslání Objednávky učiněné Kupujícím na internetových stránkách Prodávajícího prostřednictvím Nákupního košíku je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést v Objednávce úplné a pravdivé údaje. Před odesláním Objednávky bude umožněno Kupujícímu zkontrolovat a případně změnit uvedené údaje.

2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout potvrzení Objednávky Kupujícího, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu Kupujícího objednat Zboží. O tomto odmítnutí zašle Prodávající informaci (spolu s jejím zdůvodněním) na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

3. Kupní smlouva je uzavřena na základě potvrzení Objednávky Kupujícího Prodávajícím (prostřednictvím elektronické zprávy) a přijetím tohoto potvrzení Objednávky Kupujícím. V případě, že je Kupující spotřebitelem, je Kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 a násl. občanského zákoníku.

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na připojení zařízení Kupujícího k internetu a na přenos dat) nese Kupující dle jeho samostatné dohody s jeho poskytovatelem internetových služeb.

V. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření Kupní smlouvy

1. Na základě uzavřené Kupní smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, v množství, kvalitě a způsobem dle Objednávky, a odeslat je Kupujícímu v termínu odpovídajícím informaci o dostupnosti Zboží uvedené v nabídce Zboží. Pokud údaj o dostupnosti Zboží v nabídce není uveden, je povinen odeslat objednané Zboží nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí Objednávky.

2. Nebude-li možné Zboží odeslat v termínu uvedeném v předchozím odstavci, oznámí Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce (spolu s uvedením důvodu prodlení a data předpokládaného odeslání Zboží). Kupující je v tomto případě oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a to v období od doručení elektronické zprávy o prodlení s odesláním Zboží do okamžiku doručení elektronické zprávy Prodávajícího o odeslání Zboží na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

3. Společně se Zbožím je Prodávající povinen Kupujícímu zaslat daňový doklad příslušející ke Zboží.

4. Kupující má na základě uzavřené Kupní smlouvy povinnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a cenu přepravy, byla-li tato sjednána, a to způsobem zvoleným při zadávání Objednávky. Způsob úhrady kupní ceny je Kupující oprávněn zvolit v rámci Objednávky v rozhraní Nákupního košíku.

5. Kupující je povinen dodané Zboží bez zbytečného odkladu řádně prohlédnout a o případných zjištěných vadách informovat Prodávajícího za podmínek stanovených v článku VII/2.

VI. Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Jednal-li Kupující při uzavírání Kupní smlouvy jako spotřebitel (tj. Zboží nepořídil jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti) je podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit (uplatnit své právo na vrácení zboží) bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Rozhodnutí o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu oznámeno písemně nebo e-mailem, přičemž v odstoupení musí být Kupní smlouva jednoznačně identifikována (např. číslem sděleným Kupujícímu v potvrzení Objednávky). Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že odstoupení od Kupní smlouvy bude do 24:00 hod. posledního dne lhůty prokazatelně odesláno Prodávajícímu.

3. Pokud se Kupující ve výše uvedené lhůtě rozhodne odstoupit od Kupní smlouvy, musí splnit následující podmínky:
– zaslat Zboží do 14 dnů od sdělení rozhodnutí o odstoupení na vlastní náklady na kontaktní adresu Prodávajícího
– zboží nesmí být znehodnocené, nesmí jevit známky použití, ochranné plomby nesmí být narušené
– zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství a dokumentů, zejména včetně faktury (dodacího listu), návodu, případně záručního listu.

4. Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména pak v následujících případech:
– Zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího;
– dodané Zboží podléhá rychlé zkáze;
– Zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit;
– dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí je počítačový program, zvuková nebo obrazová nahrávka, nahraná na hmotném nosiči dat (CD, DVD, flash disk) a Kupující porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen);
– Zbožím jsou noviny, periodika nebo časopisy;
– Zbožím jsou potraviny, nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby.

5. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy oprávněně, je Prodávající povinen vrátit zaplacenou kupní cenu (finanční částku uhrazenou Kupujícím za Zboží) Kupujícímu, a to nejpozději do 14 dní od odstoupení stejným způsobem, jakým Kupující uhradil kupní cenu. Jiný způsob vrácení peněžních prostředků je možný jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu s kupní cenou rovněž náklady vynaložené na dodání Zboží Kupujícímu (poštovné, dobírečné). V případě, že Prodávající nabízí více způsobů přepravy Zboží s různou cenou, je povinen při odstoupení vrátit Kupujícímu náklady dodání zboží pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu přepravy, který byl pro dané Zboží Prodávajícím nabízen v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

7. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu (zejména poštovné za doručení vráceného Zboží Prodávajícímu) nese Kupující. Kupující není oprávněn Zboží Prodávajícímu vracet formou dobírky. Zboží takto zaslané není Prodávající povinen přijmout.

8. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením Zboží, pokud mu tyto náklady vznikly.

9. Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu vzniklou snížením hodnoty Zboží vráceného při odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti po dobu od přijetí Zboží Kupujícím do odstoupení od Kupní smlouvy.

10. V případě, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy neplatně (v rozporu s čl. VI/3 a VI/4 těchto obchodních podmínek), Kupní smlouva nezaniká a Prodávající zašle Zboží zpět Kupujícímu na náklady Kupujícího, nebo je uskladní na náklady Kupujícího, o čemž je povinen Kupujícího neprodleně vyrozumět. Na tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 2402 a násl. občanského zákoníku o úschově.

11. Jestliže Kupující jednal při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se obchodní podmínky v tomto ohledu obchodním zákoníkem.

12. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že z důvodů spočívajících nikoliv na jeho straně není schopen řádně a včas dodat Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy.
V případě změny termínu předpokládaného dodání Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, je Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího o změně dostupnosti. V případě, že Kupující neakceptuje nový termín dodání, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

VII. Rozpor s kupní smlouvou

1. Dodání Zboží musí být v souladu s Kupní smlouvou, čímž se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím popisované nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.

2. Kupující je povinen dodané Zboží bez zbytečného odkladu řádně prohlédnout a o případných zjištěných vadách neprodleně informovat Prodávajícího písemně nebo prostřednictvím e-mailu uvedeného Prodávajícím v potvrzení Kupní smlouvy.
V případě, že Kupující neoznámí vadu Zboží Prodávajícímu včas, zaniká jeho nárok na odstranění vad Zboží.

3. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím nebylo ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen “rozpor s Kupní smlouvou”), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě.

4. V případě, že jsou vady Zboží podstatné, mající vliv na základní funkčnost Zboží, zejména je-li Zboží viditelně nebo funkčně poškozeno nebo chybí-li část Zboží důležitá pro jeho funkčnost, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dodání nového nebo chybějícího Zboží nebo jeho části, na opravu, na přiměřenou slevu kupní ceny nebo na odstoupení od Kupní smlouvy.Zvolený nárok je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při oznámení vad Zboží.

5. V případě, že jsou vady Zboží nepodstatné, nemající vliv na základní funkčnost Zboží, zejména drobné poškození, chybějící nepodstatná část nebo vady množství, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím odstranění vady nebo přiměřenou slevu kupní ceny.
Zvolený nárok je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při oznámení vad Zboží.
To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

6. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

VIII. Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz http://adr.coi.cz/

Spotřebitel může spor řešit také online, prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) zřízenou Evropskou komisí.

IX. Ochrana osobní údajů

1. Zasláním své Objednávky vyjadřuje Kupující svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) byly zpracovávány a vedeny v databázi Prodávajícího. Tento souhlas je oprávněn Kupující kdykoliv odvolat, po jeho odvolání přestane Prodávající nadále zpracovávat osobní údaje Kupujícího.

2. Při zpracovávání osobních údajů plní Prodávající povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (registrační číslo správce 25516). Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby Prodávajícího (zejména za účelem plnění povinností a výkonu práv z Kupních smluv a za účelem zasílání informací o Zboží Prodávajícího Kupujícímu) a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění Kupní smlouvy (např. sdělení adresy pro doručení Zboží).

3. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

X. Závěrečná ustanovení

1. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah Prodávajícího a Kupujícího řídí právní řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění).

2. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Prodávajícího s Kupujícími, možnosti a způsoby uzavírání Kupních smluv, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Prodávajícím.

3. Nová verze obchodních podmínek se nevztahuje na Objednávky, které byly odeslány ještě za účinnosti předchozí verze obchodních podmínek. Tyto Objednávky se řídí předchozím zněním obchodních podmínek.

4. Provede-li Prodávající změny obchodních podmínek, je povinen to oznámit Kupujícím alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze obchodních podmínek zveřejněním jejich znění na svých internetových stránkách.

5. Kupující je oprávněn změny obchodních podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaný na adresu Prodávajícího, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Prodávajícího. Neodmítne-li Kupující změny obchodních podmínek, má se za to, že nové znění obchodních podmínek akceptoval odesláním první Objednávky.

6. Kupující mají možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti a reklamace na činnost e-shopu nebo Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. IX/9. Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI).Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

8. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek.

9. Pro účely jakékoli komunikace s Prodávajícím je Kupující povinen použít kontaktní údaje, uvedené na stránce www.jasne-nebe.cz

10. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícím poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou dostupné na www.jasne-nebe.cz. Kupující jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu.

11. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 12. 12. 2021.